Interaktivna karta Hrvatske


Hrvatska je europska država koja na sjeveru graniči sa Slovenijom i Mađarskom, na istoku sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom, a na jugu sa Crnom Gorom dok sa Italijom graniči morskim putem na zapadu. Kopnena površina Republike Hrvatske iznosi 56.594 km2, a obalnog mora 31.067 km2. Glavni grad je Zagreb, službeni jezik hrvatski, a pismo latinično. Prema upravnoj podjeli Hrvatska je podijeljena na županije, općine i gradove, pa tako na području Hrvatske postoji 20 županija i Grad Zagreb koji ima status županije, 128 gradova i 428 općina. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, Hrvatska ima 4.284.889 stanovnika.

Temelji Hrvatske države postavljeni su u 7. stoljeću kada su osnovane dvije kneževine Panonska i Primorska Hrvatska, a 7. lipnja 876. godine za vrijeme vladavine kneza Branimira po prvi puta i postaje nezavisna država. Kroz povijest Hrvatska je bila u personalnoj uniji sa Ugarskom, dio Habsburške Monarhije, Austro Ugarske, Države SHS, Kraljevine SHS, Nezavisne Države Hrvatske, SFRJ da bi dana 25. lipnja 1991. godine, ustavnom odlukom državnog sabora postala samostalna i nezavisna država.

Zbog geografske raznolikosti Hrvatske kroz područje RH postoji nekoliko različitih klima, pa je tako klima u unutrašnjosti Hrvatske umjereno kontinentalna, u gorskoj Hrvatskoj pretplaninska i planinska, u primorskom dijelu mediteranska (sa suhim i toplim ljetima te vlažnim i blagim zimama), a u zaleđu submediteranska (s nešto hladnijim zimama i toplijim ljetima). Hrvatska obiluje prirodnim ljepotama pa tako postoje 8 nacionalnih parkova i 12 parkova prirode.

Od usvajanja Ustava Hrvatska je parlamentarna demokracija ustrojena na načelu trodiobe vlasti, odnosno vlast se dijeli na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu vlast. Osnovno obavezno obrazovanje u Hrvatskoj se započinje sa navršenih 7 godina, a traje 8 godina. Nakon završene osnovne škole u Hrvatskoj postoji fakultetsko srednjoškolsko obrazovanje koje traje 3 ili 4 godine, a iste se dijele na gimnazije, strukovne škole i umjetničke škole. U visokoškolske ustanove učenici u Hrvatskoj mogu pristupiti ukoliko su nakon završetka srednje škole položili državnu maturu.